Terms and agreements Evolution21 by Karine Bonjean BVBA

General Terms and Conditions Orders are governed by these general terms and conditions. All our invoices are payable immediately upon delivery / withdrawal or on the stated due date. In the event of non-payment on the due date, the customer shall automatically and without further notice owe an interest of 12% on an annual basis. In addition, in the event of non-payment, the customer shall also be liable by operation of law and without further notice for damages of 15% of the total price, with a minimum of 75 euros. In case of partial payment, the full compensation remains due. Evolution21 by Karine Bonjean BVBA also reserves the right to suspend the delivery of the products (as well as the services) if the invoices have not been paid by the due date until all due invoices have been settled. The ownership of the goods is transferred to the customer after full payment of the price. The risk shall pass to the customer upon delivery/withdrawal, regardless of whether or not payment has already been made. Evolution21 by Karine Bonjean reserves the right, subject to written notice to the customer, to adjust prices at any time and also after ordering in the event of market price changes. The customer must notify visible defects and complaints regarding non-conforming deliveries within 48 hours of delivery. Our liability for visible defects shall in any case be limited to the replacement of the goods, to the exclusion of all costs or damages. A claim for hidden defects must be made within one month of delivery/recovery, on pain of forfeiture of rights. ùComplaints regarding the services provided by Evolution21 by Karine Bonjean BVBA must be notified by the client by registered letter at the latest 8 days after the invoice date, otherwise the invoice will be considered as definitively accepted. Expressing a complaint does not release the customer from his obligation to pay under any circumstances. In order to be able to claim under the guarantee, the goods must always be presented in the original packaging and provided with all accessories (manuals, diskettes, CD’s, cables, etc.). The correct proof of purchase must also be presented. The warranty only covers defects that may occur during “normal use. Defects resulting from misuse or improper technical interventions (e.g. low-level formatting of the hard disk, improperly mounted expansions, components destroyed by static electricity, incorrect assembly of parts purchased separately, etc.) are always excluded from the warranty. The use of the purchased materials in extreme conditions (very high or very low temperatures, very dusty or humid environment) are also not covered by the warranty. New parts that may have become defective during assembly by the customer will never be exchanged immediately, as the assembly may be the cause of the possible defect. Liability of Evolution21 by Karine Bonjean BVBA for the goods during the warranty period, however serious the fault may be, will be limited to reimbursement of a part or the completeness that has caused damage or that is the subject of a claim. Can under no circumstances give rise to compensation, even If Evolution21 by Karine Bonjean BVBA was aware in advance of the possibility of such damage, this loss or this claim: The financial or commercial losses that are the result of a failure of Evolution21 by Karine Bonjean BVBA to fulfil its obligations, such as an increase in general costs, disruption of planning, loss of expected profits, customers or savings; The damage suffered by third parties or the claims of a third party against the client; The damage resulting from an accident or inability. Evolution 21 by Karine Bonjean BVBA cannot be held liable if the goods sold do not meet the actual purpose of the customer. Within seven working days, counting from the day following the day of order, the customer has the right to cancel his purchase without any costs, provided that he informs Evolution21 by Karine Bonjean BVBA of this by registered letter. This is not possible for customized goods and services. It is sufficient that the notification is sent before the end of this period. The mentioned delivery times are not binding. Possible delays in the execution of our obligations can under no circumstances lead to the dissolution of the agreement or to any compensation. If the client refuses the order or if it cannot be carried out due to his actions, he owes Evolution21 by Karine Bonjean BVBA a compensation of 20% on the total amount of the order. When Evolution21 by Karine Bonjean BVBA has started work at the moment of cancellation, Evolution21 by Karine Bonjean BVBA is entitled to the fully agreed price. The customer is entitled to a similar compensation as Evolution21 by Karine Bonjean BVBA annulled the contract or if through her fault no execution can be indicated. Belgian law is applicable to this agreement. Only the Courts of the Antwerp judicial district are competent to take cognizance of possible disputes.

Algemene voorwaarden Evolution21 by Karine Bonjean BVBA

Algemene Voorwaarden Bestellingen worden geregeld door deze algemene voorwaarden. Al onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar bij levering/afhaling of op de vermelde vervaldatum. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% op jaarbasis. Bovendien is de klant bij niet-betaling eveneens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 15% op de totale prijs, met een minimum van 75 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Tevens behoudt Evolution21 by Karine Bonjean BVBA zich het recht voor om, in het geval de facturen op de vervaldag niet zijn betaald, de levering van de producten (als ook de diensten) op te schorten tot alle vervallen rekeningen zijn vereffend. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering/afhaling, ongeacht of de betaling al dan niet reeds plaatsvond. Evolution21 by Karine Bonjean houdt zich het recht voor om, (mits de klant hiervan schriftelijk te verwittigen), de prijzen ten allen tijde en ook na bestelling aan te passen in het geval van marktprijswijziging. De klant moet zichtbare gebreken en klachten met betrekking tot niet-conforme leveringen inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Een vordering op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de maand na de levering/afhaling en dit op straffe van verval. Klachten m.b.t. de door Evolution21 by Karine Bonjean BVBA geleverde prestaties moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid door de klant ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke hiervan wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd. Het uiten van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, diskettes, CD’s, kabels, enzovoorts). Eveneens dient het correcte aankoopbewijs voorgelegd te worden. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerdelijk gebruik of onoordeelkundige technische ingrepen (bijvoorbeeld low-level formatteren van de harde schijf, on deskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage van los aangekochte onderdelen, enzovoorts) vallen steeds buiten garantie. Ook het gebruik van de gekochte materialen in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, daar de montage de oorzaak kan zijn van het eventueel defect. Aansprakelijkheid van Evolution21 by Karine Bonjean BVBA voor de goederen gedurende de garantietermijn zal, hoe ernstig de fout ook is, beperkt zijn tot terugbetaling van een deel of de volledigheid die schade veroorzaakt heeft of die het voorwerp is van een vordering. Kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs in dien Evolution 21by Karine Bonjean BVBA vooraf bekend was met de mogelijkheid van die schade, dit verlies of die vordering: De in directe schade bij de klant, met andere woorden de financiële of commerciële verliezen die het gevolg zijn van een tekortkoming van Evolution 21 by Karine Bonjean BVBA in haar verplichtingen, zoals verhoging van algemene kosten, verstoring van planning, verlies van verwachte winst, cliënteel of besparingen; De schade geleden door derden of de vorderingen door een derde tegen de klant gericht; De schade voortspruitend uit ongeval of onmacht. Evolution21 by Karine Bonjean BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant. Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag van bestelling, heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Evolution21 by Karine Bonjean BVBA hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. Dit kan niet voor goederen op maat en diensten op maat Wat het in acht nemen van de termijn betreft, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Eventuele vertragingen in de uitvoering van onze verbintenissen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding. Als de klant de bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering kan aan worden gegeven, is hij aan Evolution21 by Karine Bonjean BVBA een schadevergoeding verschuldigd van 20% op het totaalbedrag van de bestelling. Wanneer Evolution21 by Karine Bonjean BVBA met werkzaamheden is begonnen op het ogenblik van de annulering heeft Evolution21 by Karine Bonjean BVBA recht op de volledig overeengekomen prijs. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als Evolution21 by Karine Bonjean BVBA het contract vernietigd of indien er door haar toedoen geen uitvoering kan worden aangegeven. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

Delivered Goods Evolution21 by Karine Bonjean BVBA

[BE] Gelieve de goederen te controleren vooraleer ze in bewerking te nemen. Er worden géén klachten aanvaard voor versneden of verwerkte goederen.

[ENG] please check the goods before any treatment. No complaints will be accepted when cut or adjusted.

[FR] Vérifiez les marchandises avant de les traiter. Aucune plainte n’est acceptée lorsque coupé ou ajusté

[DE] Überprüfen Sie die Ware, bevor Sie sie bearbeiten. Beim Zuschneiden oder Einstellen werden keine Reklamationen akzeptiert.

[ES] Revise las mercancías antes de procesarlas. No se aceptan quejas cuando se corta o se ajusta.

[IT] Controlla le merci prima di elaborarle. Nessun reclamo è accettato quando tagliato o regolato.